Legalizacija

V Zakonu o graditvi objektov so definirane tri vrste nedovoljene gradnje:

Nelegalna gradnja

  • Pomeni, da se gradnja oziroma dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, izvajajo oziroma so izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja

  • Gradnja se takoj ustavi

  • Že zgrajeni objekt ali del objekta se v določenem roku odstrani, vzpostavi prejšnje stanje ali drugače sanira objekt

Neskladna gradnja

  • Pomeni, da je za gradnjo oziroma dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, takšno dovoljenje sicer izdano, vendar se takšna gradnja oziroma dela izvajajo oziroma so izvedena v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, kakor tudi da se objekt, za katerega je bilo sicer izdano gradbeno dovoljenje, uporablja v nasprotju s pogoji, določenimi z njim

  • Gradnja se ustavi, dokler investitor ne pridobi spremenjenega gradbenega dovoljenja oz. prepove uporabo objekta

  • Za spremembo gradbenega dovoljenja mora investitor zaprositi v enem mesecu po izrečenem ukrepu. Če to ne stori se objekt, ki ni v skladu z gradbenim dovoljenjem odstrani

  • Lastnik objekta, ki se je uporabljal v nasprotju s pogoji iz gradbenega dovoljenja in je zato pristojni gradbeni inšpektor prepovedal njegovo uporabo, mora za spremembo gradbenega dovoljenja zaprositi v enem mesecu po izrečenem ukrepu, z uporabo takšnega objekta oziroma njegovega dela pa lahko začne šele, ko zanj pridobi dokončno uporabno dovoljenje. Lastnik mora pridobiti tudi novo uporabno dovoljenje

Nevarna gradnja

  • Pomeni, da gradnja, ki se izvaja ali že zgrajeni objekt ogroža premoženje, zdravje in življenje ljudi, promet, sosednje objekte oziroma njegovo okolico

  • Pristojni inšpektor ustavi gradnjo oziroma prepove uporabo takšnega objekta ter odredi, da se na objektu oziroma delu objekta v roku, ki ga določi, izvedejo nujna vzdrževalna dela, ali pa da se objekt ustrezno obnovi ali odstrani.