Projektiranje

Projektiranje je izdelovanje projektne dokumentacije in z njim povezano tehnično svetovanje. Projektna dokumentacija je sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane in izvedene gradnje. Dokumentacijo sestavlja več vrst projektiranj, v našem podjetju pa smo osredotočeni na gradbeno kot tudi arhitekturno projektiranje objektov.

Nudimo izdelavo idejnih zasnov, idejnih projektov, projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, projektov za izvedbo in projektov izvedenih del.

Skratka celotna projektna dokumentacija za vas na enem mestu.

Potrebujete projektno dokumentacijo?

Pišite nam! Za vas bomo pripravili ponudbo in vam jo posredovali.


  Projektna dokumentacija:

  Idejna zasnova (IDZ), katere namen je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev

  Idejni projekt (IDP), katerega namen je izbor najustreznejše variante nameravanega objekta oziroma načina izvedbe del. Izdela se, če je tako določeno s posebnimi predpisi ali če to izrecno pisno zahteva investitor

  Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), katerega namen je pridobitev gradbenega dovoljenja

  Projekt za izvedbo (PZI), katerega namen je izvedba gradnje

  Projekt izvedenih del (PID), katerega namen je pridobitev uporabnega dovoljenja